Zgodnie ze składanymi przez Beneficjentów oświadczeniami, będącymi załącznikami do WOPP, każdy z nich jest zobowiązany do złożenia do LGD Ankiety monitorującej realizację operacji

ANKIETA MONITORUJĄCA