!!!UWAGA!!! Badanie ankietowe zostało zakończone !!!

Drodzy mieszkańcy Gmin Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne oraz Nowy Targ, prosimy Was o wypełnienie ankiety badającej pożądane kierunki ogłaszania naborów w ramach dodatkowych środków.

Link do ankiety: kliknij_tutaj

Poniżej znajdziecie państwo również wersję .pdf.

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. ustanawiającym niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w latach 2021 i 2022 oraz zmieniającym rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do zasobów i stosowania w latach 2021 i 2022 oraz rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i rozdziału takiego wsparcia na lata 2021 i 2022 oraz procedowaną w związku z tym zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale może ubiegać się o dodatkowe środki do budżetu LSR w ramach PROW 2014-2020.

Zgodnie z przedstawioną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi procedurą ubiegania się o dodatkowe środki na realizację podejścia LEADER, LGD Spisz-Podhale może ubiegać o zwiększenie środków przeznaczonych na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (poddziałanie 19.2) w maksymalnej wysokości 313 000,00 EURO (1 252 000 zł wg kursu euro 4zł)

Mamy czas do 30 czerwca aby przygotować odpowiednie dokumenty i aplikować o dodatkowe środki, z których będą mogli Państwo skorzystać, dlatego liczymy na wasze opinie, które pomogą odpowiednio podzielić te środki na przedsięwzięcia. Niezależnie od wyników ankiet, zgodnie z wytycznymi MRiRW minimum 35% tych środków będzie przeznaczone na przedsięwzięcie 1.1.8. Podejmowanie działalności gospodarczej w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru i/lub wykorzystujących lokalne zasoby.

W związku z krótkim czasem jaki mamy na opracowanie zmian w LSR, Państwa opinie w formie ankiet zbieramy do dnia 21.06.2021 r. Wypełnioną ankietę można złożyć osobiście w biurze LGD Spisz-Podhale w Nowym Targu, wypełnić elektronicznie lub odesłać wypełnioną na adres mailowy lgd.spisz@gmail.com . Prosimy o zaznaczenie w ramach każdego celu maksymalnie jednego najbardziej preferowanego przedsięwzięcia w ramach którego Pana/Pani zdaniem należy przeznaczyć dodatkowe środki w ramach naborów lub przedsięwzięcia w ramach którego osobiście złoży Pan/Pani wniosek i wykazuje pełną gotowość do jego realizacji.