Księga wizualizacji dostępna na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – tutaj

 

Informujemy, iż od dnia 1 września 2017 r. obowiązuje zmieniona Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020. Zmiany w Księdze polegały na dostosowaniu jej zapisów do zmienionego rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 oraz na doprecyzowaniu zapisów tak, aby wyeliminować rozbieżności interpretacyjne. Pełna treść Księgi dostępna jest pod linkiem:  http://ksow.pl/news/entry/12605-zmiany-w-ksiedze-wizualizacji-znaku-prow-2014-2.html

1. Zmiany w Księdze wizualizacji PROW 2014-2020

———————————————————————————————————————————————————–

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało Księgę wizualizacji znaku PROW 2014-2020, której zasady są obowiązani stosować beneficjenci Programu. Wraz z Księgą wizualizacji zamieszczone zostały wzory plakatów, tablic informacyjnych oraz banerów oddzielnie dla działań i poddziałań.

Link do księgi wizualizacji wraz z załącznikami:
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy

Zgodnie z zapisami §5 pkt 16 umowy o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Beneficjent zobowiązany jest do:

„informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z uwzględnieniem zasad określonych przez LGD i zamieszczonych na jej stronie internetowej, w trakcie realizacji operacji, w terminie od dnia zawarcia umowy”.

Niezależnie więc od obowiązków wynikających z „Księgi wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, beneficjent jest zobowiązany do zamieszczania na wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych:

– logotypu LGD Spisz – Podhale. Logotyp ten ma być umieszczony pomiędzy znakiem Unii Europejskiej i logo PROW 2014-2020. Logotyp LGD nie może być większy od symbolu Unii Europejskiej (mierzone wysokością).

informacji w brzmieniu „Zadanie realizowane w ramach LSR wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale.