Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B), współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach Poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Cel operacji: Realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR. Przewidywane wyniki operacji: zrealizowanie planu włączenia społeczności, zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR.

LGD Spisz-Podhale planuje, by w proces opracowywania LSR włączyli  się aktywnie przedstawiciele lokalnej społeczności z obszaru LGD Spisz-Podhale, aby na każdym etapie prac zapewnić jak najszerszą partycypację rożnych środowisk i grup społecznych, również tych istotnych z punktu widzenia realizacji przyszłej LSR.

W proces tworzenia nowej LSR zostaną włączeni uczestnicy różnorodnych form konsultacji społecznych prowadzonych podczas całego procesu opracowywania LSR. Ostateczny kształt dokumentu zostanie natomiast przygotowany przez członków Zespołu ds. LSR. Do uczestnictwa w pracach Zespołu zostaną zaproszone za pośrednictwem strony internetowej wszystkie osoby zainteresowane rozwojem obszaru LGD Spisz-Podhale.

Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale do procesu przygotowania LSR wykorzysta sprawdzone i wypracowane przez lata metody komunikacji ze społecznością lokalną, takie jak chociażby:

 • spotkania na terenach 3 gmin
 • wykorzystanie koncepcji grupy roboczej (sformowanej podczas spotkań) i wykorzystanie materiałów, pomysłów wypracowanych podczas tychże spotkań do wstępnej koncepcji LSRu
 • badania ankietowe w formie tradycyjnej oraz elektronicznej
 • informacja o tworzeniu LSR w artykułach internetowych zamieszczonych na stronach LGD oraz 3 gmin
 • wykorzystanie tablic informacyjnych LGD oraz 3 gmin
 • informowanie społeczności lokalnej poprzez wykorzystanie mediów społecznościowych
 • specjalnie utworzonej oraz widocznej zakładce znajdującej się na stronie głównej www LGD, która przekieruje osoby zainteresowane wzięciem udziału w proces tworzenia nowej LSR na specjalną stronę internetową poświęconą przygotowaniu nowej strategii

Zostanie powołany Zespół ds. LSR, którego zajęcia będą prowadzone w formie pracy warsztatowej na terenie każdej z gmin. Zespół stworzą osoby reprezentujące poszczególne sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy z wszystkich gmin obszaru działania LGD. W pracach zespołu mogą brać również udział zewnętrzni eksperci. Podczas spotkań zespołu będą konsultowane kolejne etapy powstawania LSR oraz rozwiązywane problemy pojawiające się w trakcie procesu budowy strategii. Zadaniem zespołu będzie także analiza stosowanych w trakcie tworzenia LSR narzędzi, oraz ewentualne proponowanie innych w celu usprawnienia procesu tworzenia LSR. Zespół ten będzie również aktywizował lokalną społeczność do udziału w pracach nad stworzeniem LSR.

Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER, oraz na zagadnienia obejmujące między innymi:

 • innowacyjność – poprzez włączenie społeczności lokalnej w proces zdefiniowania innowacyjności obszaru LSR;
 • cyfryzację – poprzez rozwijanie zdolności cyfrowych mieszkańców oraz rozwój obszaru w oparciu o nowoczesne technologie cyfrowe;
 • środowisko i klimat – poprzez analizę rozwiązań, a następnie wdrożenie mechanizmów wpływających na rozwój zielonej gospodarki i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym;
 • zmiany demograficzne – poprzez analizę zmian demograficznych na obszarze LSR z uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludnienia oraz wdrożenie mechanizmów sprzyjających włączeniu ludzi młodych, seniorów oraz kobiet w proces zarządzania rozwojem;
 • partnerstwo w realizacji LSR – poprzez włączenie przedstawicieli poszczególnych sektorów (partnerów społecznych, gospodarczych i publicznych) w proces kierowania rozwojem, a także poprzez wzmacnianie edukacji liderów lokalnej społeczności, prowadzące do wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.

Odpowiednie przygotowanie narzędzi konsultacyjnych (np. ankiet) uwzględniających ww. zagadnienia oraz omawianie tych zagadnień na spotkaniach w ramach przeprowadzanych konsultacji społecznych, będzie umożliwiało ukierunkowanie procesu tworzenia LSR na ww. zagadnienia.

Nad całym procesem budowy LSR czuwał będzie Zarząd LGD, którego główną rolą będzie usprawnianie całego procesu budowy LSR, dbanie o wysoką jakość poszczególnych etapów prac i zatwierdzanie ich efektów. Ponadto istotnym elementem będzie również udział organu Stowarzyszenia jakim jest Walne Zebranie Członków, które zaopiniuje i ostatecznie zatwierdzi wypracowaną koncepcję LSR.

Włączenie lokalnej społeczności w proces opracowywania LSR zapewnia przygotowanie dokumentu (LSR) który odzwierciedla realne potrzeby i kierunki rozwoju obszaru LSR. Przygotowywana LSR przewidywana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podczas działań zaplanowanych w planie włączenia społeczności realizowany będzie obowiązek dotyczący informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.