Nowy Targ, dnia 21.07.2023r.

 

Zamawiający:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale

34-400 Nowy Targ ul. Bulwarowa 9

NIP: 7352645685

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2023/LGD-S-P

 

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Podhale–Gorce–Pieniny–Spisz – rozwój oferty wspólnej turystyki rowerowej” w ramach działania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie projektów współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na wykonanie miejsc obsługi i odpoczynku rowerzystów stanowiących przedmiot niniejszego zapytania ofertowego

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:
NAZWA: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale
FORMA PRAWNA: stowarzyszenie
ADRES SIEDZIBY: 34-400 Nowy Targ ul. Bulwarowa 9
NR NIP: 7352645685
NR REGON: 120193440
DANE TELEADRESOWE:
ADRES DO KORESPONDENCJI : 34-400 Nowy Targ ul. Bulwarowa 9
E-MAIL: lgd.spisz@gmail.com
TELEFON: 18 334 11 44

 

CHARAKTER PRAWNY ZAPYTANIA: Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11  września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

Zastosowanie mają przepisy zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300), oraz ustawę zmieniającą tj. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695). Zgodnie z art. 53 pkt 5 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. z dniem jej wejścia w życie (18.04.2020 r.) uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla działań/poddziałań i pomocy technicznej realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  • PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – INFORMACJE PODSTAWOWE

 

Wykonanie miejsc obsługi i odpoczynku rowerzystów:

Budowa Miejsca Obsługi Rowerzysty (MOR) w miejscowości Bukowina Tatrzańska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Zakres robót objętych niniejszym etapem zamówienia opisany w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczy tylko części odpowiadającej Przedmiarowi robót.

 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ

(KOD CPV PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA):

CPV

45000000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy glebowej

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków

45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

 

 

UWAGA!

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać aktualne atesty i spełniać normy dopuszczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów odpowiedzialny będzie Wykonawca. Kolorystyka oraz rodzaj użytych materiałów zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie realizacji inwestycji.

Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie przez Wykonawcę urządzeń i materiałów równoważnych opisywanych w dokumentacji projektowej nie gorszych od wymaganych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia.

 

 • OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  • Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia będzie podpisanie umowy z Zamawiającym. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
  • Na każdym etapie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

 • Termin wykonania zamówienia: do 30 września 2023r.
 • Miejsce realizacji:
 • Gmina Bukowina Tatrzańska – 34- 530 Bukowina Tatrzańska ul. Długa, działka ewidencyjna nr 2211/32

 

 • WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
  • Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
 5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
  • Wykonawca będący podmiotem powiązanym z Zamawiającym w rozumieniu pkt. 2.3.1 podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu ofertowym.
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia w szczególności:
 6. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania zamówienia,
 7. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
 8. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 9. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
 10. nie jest wobec nich prowadzone postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe, ani upadłości nie ogłoszono.
  • Z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) wyklucza się:
 11. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
 12. wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
 13. wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.

Wykonawcy nie spełniający ww. warunków podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu ofertowym.

 

 • WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY OD WYKONAWCY
  • Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę poprzez wypełnienie formularza ofertowego wg załączonego wzoru (załącznik nr 3)
  • Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w rozumieniu pkt. 2.3.1 wg załączonego wzoru (załącznik nr 4)
  • Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załączonego wzoru (załącznik nr 5),
  • Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) wg załączonego wzoru (załącznik nr 6)
  • Wykonawca zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, w postaci co najmniej 2 referencji/ dowodów z wykonywanych robót budowlanych:

wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane..

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT
Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Wykonawców spełniających wszystkie wymagania określone  w niniejszym zapytaniu ofertowym
KRYTERIA OCENY PUNKTACJA SPOSÓB OCENY
Cena brutto: 80 punktów 80 x (cena najniższa[1] / cena badana)
Okres gwarancji:

Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Termin gwarancji liczony będzie od daty odbioru końcowego.

20 punktów Liczba przyznawanych punktów w zależności od długości okresu gwarancji:

– 24 miesięcy – 0 pkt.

– 25-36 miesiące – 10 pkt.

– 37-48 miesięcy – 20 pkt.

UWAGA!

Należy wpisać ilość miesięcy udzielonej gwarancji. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące lub pozostawi niewypełnione pole, zostanie odrzucona

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Punkty z poszczególnych kryteriów zostaną zsumowane.
Punktacja zostanie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów decyduje niższa cena.
W sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała wartość określoną w budżecie projektu dla tego zamówienia, Zamawiający może wycofać się z udzielenia zamówienia lub podjąć negocjacje z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą w celu uzgodnienia jej ostatecznej wartości.
W sytuacji, gdy cena będzie rażąco niska względem cen rynkowych, które zostały przez Zamawiającego na początku realizacji projektu zbadane i zmierzone, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia wyjaśnień lub dokumentów, które potwierdzą realną możliwość realizacji zamówienia za ceną zaproponowaną w ofercie. Za rażąco niską cenę Zamawiający rozumie przypadek gdy cena całkowita oferty brutto jest niższa o co najmniej 30% od: wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

W takim przypadku Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta będzie zawierała „rażąco niską cenę” złożenia wyjaśnień/dokumentów dotyczących ceny.  Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wyjaśnienia w formie elektronicznej (na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej). Niedostarczenie wymaganej dokumentacji skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 

 1. PRZYGOTOWANIE OFERTY
  • Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu zamówienia.
  • Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.
  • Złożona oferta powinna zawierać:
 2. pełną nazwę, adres, NIP/PESEL i dane kontaktowe Wykonawcy,
 3. cenę brutto liczbowo i słownie,
 4. Okres gwarancji (minimum 24 miesiące),
 5. Termin realizacji
 6. Oświadczenie o uwzględnieniu w cenie oferty wszystkich kosztów wykonania usługi,
 7. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu,
 8. miejscowość i datę sporządzenia oferty,
 9. okres ważności oferty,
 10. pieczęć i podpis Wykonawcy,
 11. oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 2.4. zapytania ofertowego. Oświadczenia muszą być złożone na drukach stanowiących załączniki do zapytania ofertowego.

Oferta musi być ważna 30 dni liczonych od dnia przewidzianego na składanie ofert.

 • Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Oferty niekompletne oraz takie, do których nie załączono wymaganych załączników podlegać będą odrzuceniu, z zastrzeżeniem postanowień w pkt 4.9.
 • W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania (Wykonawcom) nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.
 • Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
 • Zamawiający tylko raz wzywa Wykonawców, którzy do upływu składania ofert nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt 2.4.5., albo którzy złożyli w/w dokumenty zawierające błędy lub wady, do ich złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, chyba że pomimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu.

 

 1. PYTANIA DO ZAMAWIAJĄCEGO
  • W przypadku wątpliwości Wykonawca może zadać pytanie Zamawiającemu w celu wyjaśnienia treści zapytania ofertowego. Pytania Wykonawców muszą być formułowane na piśmie i przesłane do siedziby Zamawiającego.
  • Treść zapytania i wyjaśnienia zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego spisz-podhale.com, bez ujawnienia źródła zapytania, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 

 1. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY.
  • TERMIN SKŁADANIA OFERT: Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do Biura Zamawiającego. Ostateczny termin upływa dnia: 07.08.2023 do godz. 12:00. lub jej otrzymania (termin na przesłanie do 07.08.2023 do godz. 12:00) na adres mailowy wskazany w pkt 6.2.2
  • SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Oferty należy składać:

 • Za pośrednictwem poczty na adres do korespondencji Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, Ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ (decyduje data wpływu/dostarczenia dokumentów) lub
 • Pocztą elektroniczną na adres: lgd.spisz@gmail.com (skany podpisanych dokumentów) lub
 • Osobiście pod adresem 34-400 Nowy Targ ul. Bulwarowa 9 – w godzinach 9:00 – 15:00
 • UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW
  • Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 2.4.5., składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt 4.9., mogą być składane w jednej z form wskazanych w pkt 6.2.

 

 1. SPOSÓB I TERMIN WYBORU OFERTY. POWIADOMIENIE WYKONAWCÓW.
  • Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja Oceny Ofert.
  • Komisja Oceny Ofert dokona oceny ofert pod względem formalnym, a następnie oceni wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu pod względem merytorycznym, zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego.
  • Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 1. nie spełnia wymagań niniejszego zapytania,
 2. nie zostanie złożona na odpowiednich formularzach, będzie niekompletna, bez wymaganych załączników,
 3. zostanie złożona po terminie składania ofert,
 4. będzie zawierała rażąco niską cenę,
 5. będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 6. wystąpią powiązania kapitałowe lub osobowe pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
 • Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty.
 • Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy niezwłocznie po jego dokonaniu na stronie: spisz-podhale.com
 • Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje.
 • Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia lub nie wybrania oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
 • Zamawiający może unieważnić postępowanie lub jego część w dowolnym momencie, bez podania przyczyny lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (w szczególności ze względu na należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu). Informacja o unieważnieniu postępowania lub zmianie treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie: spisz-podhale.com W przypadku modyfikacji istotnych treści zapytania ofertowego termin składania ofert może zostać przedłużony.
 • Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy we wskazanym terminie, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą wśród pozostałych ofert.

 

 1. DODATKOWE INFROMACJE

W sprawie szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu:

 • Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

– Pracownicy LGD „Spisz – Podhale”, e-mail: lgd.spisz@gmail.com

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą telefonu.

 • Wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania do Zamawiającego należy kierować na adres poczty elektronicznej: lgd.spisz@gmail.com

 

 1. WARUNKI REALIZACJI I ZMIANY UMOWY

Warunki realizacji i możliwość wprowadzenia zmian do umowy określono w załączniku Nr 2 Wzór umowy.

 1. OPIS ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH

Jeżeli w dokumentacji zapytania ofertowego, został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich, ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji.

Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.

Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach, gdy będą zgodne m.in. pod względem:

 1. gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczby elementów składowych, itp.),
 2. charakteru użytkowego (tożsamość funkcji, itp.),
 3. charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów, itp.),
 4. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja, itp.),
 5. parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
 6. standardów emisyjnych.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 

 1. Ponadto Oferent składając ofertę przyjmuje do wiadomości, iż:
  • Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale z siedzibą w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ ul. Bulwarowa 9,
  • Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w związku ze złożeniem niniejszej oferty i w celu przeprowadzenia procesu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Dane osobowe są przetwarzane w ramach realizacji projektu „Podhale-Gorce-Pieniny-Spisz – rozwój ofert wspólnej turystyki rowerowej” finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i audytu oraz specjalistycznym podmiotom, realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyty,
  • Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla rozpatrzenia oferty,
  • Oferent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz po jego zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami,
  • Oferent ma prawo do wniesienia skargi do UODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

[1]Cena najniższa oznacza najniższą całkowitą cenę brutto, określoną w złożonych ofertach i niepodlegających odrzuceniu, w razie rozbieżności między ceną określoną liczbowo a ceną słownie Zamawiający weźmie pod uwagę cenę wpisaną słownie.

Załączniki:

3.Zał. 1 – Specyfikacja Bukowina Tatrzańska

3.Załącznik nr 2 – Wzór umowy

3.Załącznik nr 3 – Formularz oferty

3.Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań

3.Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnianiu warunków

3.Załącznik nr 6 – Oświadczenie – Ukraina

 

3.Zapytanie Ofertowe nr 4_2023_SLGD S-P