Zarząd Lokalnej Grupy Działania Spisz-Podhale zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się

w Sali Obrad Urzędu Gminy Nowy Targ


dniu 18.06.2024 r. o godzinie 14:00.

 

W przypadku braku wymaganego kworum WZC odbędzie się w II terminie w tym samym dniu o godzinie 14:30.

 

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków LGD Spisz – Podhale 18 czerwca 2024r.

 1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych gości i członków LGD Spisz – Podhale, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD Spisz-Podhale za rok 2023.
 6. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2023 rok.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2023 rok.
 8. Sprawozdanie Rady z działalności za 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 10. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok
 11. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2023 rok
 12. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2023 rok
 13. zatwierdzenia sprawozdania Rady za 2023 rok
 14. udzielenia absolutorium Zarządowi za 2023 rok
 15. przyjęcia budżetu Stowarzyszenia na 2024 rok
 16. Podsumowanie realizacji LSR na lata 2014-2020.
 17. Wolne wnioski i zapytania;
 18. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z czynności Komisji Uchwał i Wniosków.
 19. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

 

Proponowany_porządek_obrad_ WZC

 

Pelnomocnictwo_na_WZC_24