Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko pracy: KIEROWNIKA BIURA

w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale

Nowy Targ, 07.02.2022 r.

 

Działając zgodnie z Procedurą naboru pracowników Biura LGD Spisz-Podhale art. 13 pkt. 1 ppkt. a i d  Zarząd podjął decyzję o ponownym ogłoszeniu terminu naboru na niniejsze stanowisko pracy.

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD Spisz-Podhale

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Kierownika biura

 

 1. Nazwa i adres LGD:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale

 1. Bulwarowa 9

34-400 Nowy Targ

 

 1. Określenie stanowiska:

Kierownik biura

Wymiar czasu pracy: 1/2 etat

Bezpośredni przełożony: Prezes Zarządu

 

 • Wymagania konieczne:

 

 1. Wykształcenie: Wyższe
 2. znajomość zasad wdrażania PROW 2014-2020
 3. posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania,
 4. posiadanie wiedzy na temat PROW,
 5. umiejętność podejmowania decyzji
 6. umiejętność strategicznego i analitycznego myślenia
 7. znajomość ustawy o stowarzyszeniach,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 9. niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 10. umiejętność organizowania pracy własnej i Biura,
 11. bardzo dobrą znajomość programów Unii Europejskiej i innych,
 12. znajomość obsługi komputera (MS Office) i urządzeń biurowych,
 13. dyspozycyjność – gotowość do wyjazdów i pracy w weekendy

 

 1. Wymagania pożądane:

 

 1. bardzo dobra organizacja pracy,
 2. umiejętność pracy pod presją czasu,
 3. otwartość na nowe wyzwania;
 4. prawo jazdy kat. B

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Uprawnienia do:

 1. do zatrudniania na stanowisku pracy zgodnie z rodzajem pracy wynikającym z treści zawartej umowy o pracę i zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,
 2. do wynagrodzenia za pracę,
 3. do wypoczynku w dniach wolnych od pracy, przez prawidłowe przestrzeganie czasu pracy w zakładzie pracy oraz korzystanie z urlopów wypoczynkowych i innych przerw,
 4. do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 5. do równych praw z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków, szczególnie do równouprawnienia, czyli równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie pracy.

Upoważniony do:

 1. reprezentowania LGD w granicach umocowania,
 2. kierowania pracą i nadzoru nad pracownikami Biura, usługodawcami i wykonawcami,
 3. współdziałania z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz informowania ich o działalności i zamierzeniach LGD,
 4. koordynacji działań informacyjno –promocyjnych związanych z obszarem działania LGD,
 5. zarządzania treścią merytoryczną materiałów promocyjnych oraz informacyjnych,
 6. podejmowania decyzji dotyczących działalności LGD w zakresie nie zastrzeżonym dla organów LGD.

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 2. oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 3. kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 4. życiorys i list motywacyjny,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

 

 • Zakres odpowiedzialności:

 

 1. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za nadzorowanie pracy i zapewnienie sprawnego funkcjonowania Stowarzyszenia oraz realizację zadań wynikających z Statutu i regulaminów organizacyjnych m.in.:
 2. Prawidłowe funkcjonowanie Biura oraz realizację zadań Stowarzyszenia zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami w oparciu o uchwały Zarządu, Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Statut i wszystkie regulaminy.
 3. Prawidłowe i terminowe załatwianie spraw wynikających z zakresu czynności i obowiązków.
 4. Prawidłowe stosowanie obowiązujących przepisów prawa przy załatwianiu powierzonych spraw.
 5. Bieżące zaznajamianie się z nowymi aktami prawnymi, zarządzeniami i instrukcjami dotyczącymi prowadzonych spraw.
 6. Sprawną obsługę zgłaszających się obywateli wraz z zapewnieniem poprawnej informacji.
 7. Przestrzeganie przepisów zawartych w Statucie oraz regulaminach Stowarzyszenia.
 8. Sprawuje pieczę nad majątkiem i sprawami LGD,
 9. Posługuje się pieczątką imienną,
 10. Spełnia swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczo-finansowym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu LGD, uchwał WZC, Komisji Rewizyjnej i Zarządu,
 11. Wykonuje zalecenia pokontrolne organu przeprowadzającego kontrole oraz udziela kontrolującemu i władzom Stowarzyszenia wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli,
 12. Kompleksową obsługę potencjalnych beneficjentów, przygotowywanie projektów, realizację i rozliczenie procesu dotyczącego projektów.
 13. Ochrona przetwarzanych danych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883 zpóź.zm.)

 

 

 • Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście  lub pocztą za potwierdzeniem odbioru w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale, 34-400 Nowy Targ ul. Bulwarowa 9 w dniach: poniedziałek-piątek w godz. 9.00-13.00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do biura.

 

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. List motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135z pn. zm.)

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu wraz z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy Kierownik biura” w terminie do 11 lutego 2022 r. do godz. 13:00.

 

Inna dodatkowe informacje: Zespół Kwalifikacyjny przeprowadzi nabór  w dwóch turach:

 1. Pierwszy etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów i ustaleniu listy kandydatów dopuszczonych do etapu drugiego,
 2. Drugi etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów przeprowadzonej w formie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu pisemnego do etapu drugiego.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu pisemnego. Lista kandydatów zostanie umieszczona na stronie www.spisz-podhale.com oraz na tablicy ogłoszeń LGD w Nowym Targu. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w biurze LGD Spisz-Podhale zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Stowarzyszenie nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru.

 

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów poza ogłoszeniem naboru oraz dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 Reg.biura_zal.2.Opis_stanowisk_pracy