Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na terenie gmin:

Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ

 

informuje o planowanej realizacji operacji własnej w ramach poddziałania

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Instytucja planująca realizację operacji:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania SPISZ – PODHALE

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny: (1.) Spisz i Podhale – współpraca dla rozwoju

Cel szczegółowy: (1.2) Rozwój pasji mieszkańców i turystów

Przedsięwzięcie: (1.2.5)    Promocja i stworzenie warunków do aktywnego trybu życia oraz integracji mieszkańców

Wskaźnik produktu: Liczba zadań obejmujących działania w zakresie promocji i stworzenia warunków do aktywnego trybu życia oraz integracji mieszkańców.

Opis możliwych przedsięwzięć:

 1. Konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie, festyn, akcja społeczna, rajdy rowerowe itp.
 2. Promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych
 3. Wzmocnienie kapitału społecznego
 4. Wyjazd studyjny
 5. Minimalna liczba zadań w ramach jednej operacji – 1 szt.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru:          44 898,90 euro / 179 595,60 zł

Wysokość pomocy:          Od 10 000 do 140 000 zł

Intensywność pomocy i forma wsparcia:     100% kosztów kwalifikowalnych w formie refundacji.

Podmiot uprawniony do składania wniosku:           LGD / osoby prawne z wyłączeniem prowadzących działalność gospodarczą oraz JSFP

Termin zgłoszenia zamiaru realizacji operacji:

30 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj.  od 12.02.2024 r. do 13.03.2024 r.  w godzinach od 9:00 do 13:00

Forma i miejsce składania wniosków:

Zamiar realizacji operacji należy zgłosić na opracowanym przez LGD Formularzu zgłaszania zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnych LGD, w wersji papierowej bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9, w godzinach przyjęć stron (9:00 – 13:00). Formularz zgłoszenia składany jest przez Zgłaszającego osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

 

Wskazanie kryteriów wyboru operacji własnej wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem wskazanym w ogłoszeniu.
 3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 60% możliwych do uzyskania punktów.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji:

 1. Formularz zgłaszania zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnych LGD –2._Formularz_zgloszeniowy_1.2.5
 2. Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium   – Kryteria – 1.2.5
 3. Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 – 3._PROCEDURA_OPERACJI_WLASNYCH_0
 4. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa      – otwórz pdf ,  – Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa_a_2  excel.
 5. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz.
 6. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – 4._RODO_klauzule_19.2_0.

 

Dodatkowe informacje:

 1. Operacja będzie realizowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia informacji, nie zgłosi Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale zamiaru realizacji takiej operacji lub nie będzie spełniał warunków niezbędnych do udzielenia wsparcia.
 2. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9, w godzinach przyjęć stron (9:00 – 13:00) oraz pod numerem  tel. 664 758 092.

Opublikowano: 12.02.2024 r.