Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na terenie gmin: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ

informuje:

 o możliwości składania wniosków o przyznaniu pomocy z zakresu

1.2.7 Zachowanie dziedzictwa obszaru LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 14.11.2023 r. godzina 9.00. do 27.11.2023 r. do godziny 13:00

 

Forma i miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać wraz z załącznikami, w wersji papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową,
bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9 w godzinach przyjęć stron (9:00 – 13:00).

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny: (1.) Spisz i Podhale – współpraca dla rozwoju
Cel szczegółowy: (1.2) Rozwój pasji mieszkańców i turystów
Przedsięwzięcie: (1.2.7) Zachowanie dziedzictwa obszaru LGD
Wskaźnik produktu: Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 85 575,09 €/ 342 300,36 zł

Wysokość pomocy: od 50 000 zł do 70 000 zł

Intensywność pomocy i forma wsparcia: do 100% kosztów kwalifikowalnych w formie refundacji. JSFP – do 63,63% kosztów kwalifikowalnych w formie refundacji

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem wskazanym w ogłoszeniu.
 3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 60% możliwych do uzyskania punktów.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji:

 1. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz  z załącznikami.
 2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o złożeniu tożsamej wersji papierowej z wersją elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy.

Dodatkowe informacje:

 1. Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się na stronie LGD Spisz – Podhale: www.spisz-podhale.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie LGD Spisz – Podhale: Nowy Targ ul. Bulwarowa 9.
 2. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia oraz LSR są udostępnione na stronie: LGD Spisz – Podhale: www.spisz-podhale.com oraz do wglądu w wersji papierowej w siedzibie LGD Spisz – Podhale: Nowy Targ ul. Bulwarowa 9.
 3. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9, w godzinach przyjęć stron (9:00 – 13:00) oraz pod numerem  tel. 664 758 092.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Ogłoszenie o naborze nr 7/2023 – otwórz.pdf

 

DOKUMENTY LGD SPISZ – PODHALE:

1.    Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność LSR – otwórz.pdf

2.    Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium – otwórz.pdf

3.    Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD – otwórz.pdf

4.    Karta zgodności z PROW Załącznik nr 2 do Wytycznych  7_1_2020 – otwórz.pdf

 

DOKUMENTY WYPEŁNIANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z) – otwórz

1.1  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 5z  –otwórz

 1.    Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z) – otwórz

2.2 Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 5z – otwórz

 1. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w 2021 r. (wersja 5z) –otwórz
 2. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz
 3. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz
 4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – otwórz.docx
 5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o złożeniu tożsamej wersji papierowej z wersją elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy – otwórz
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – otwórz.xls
 7. Regulamin doradztwa LGD – otwórz.pdf
 8. Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji –otwórz
 9. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika „Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji”- otwórz

 

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM:

 1. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)
 • Umowa o przyznaniu pomocy –otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych – otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – otwórz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (wersja uaktualniona do umowy 9z) – otwórz

2. Formularz wniosku o płatność (wersja 9z)

 • Wniosek o płatność – wersja 5z otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania – wersja 5z – otwórz
 • Wniosek o płatność  – wersja 5z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania – wersja 5z – otwórz
 1. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 5z)  – otwórz

AKTY PRAWNE:

Zapoznaj się z prawem i dokumentami – http://www.prow.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami

 

Opublikowano: 31.10.2023 r.