Nabór 5/2022 – 1.1.6 Rozwój prowadzonych przez osoby do 34. roku życia działalności gospodarczych

wpis w: NEWS | 0

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2022

Opublikowano:  08.03.2022 r.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale,

o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje

z zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Termin składania wniosków:

od 22 marca 2022 r. do 4 kwietnia 2022 r. do godziny 13:00

 

Forma i miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać wraz z załącznikami, w wersji papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową, bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9 w godzinach przyjęć stron (9:00 – 13:00).

 

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny: (1.) Spisz i Podhale – współpraca dla rozwoju

Cel szczegółowy: (1.1) Wsparcie rozwoju turystyki i przedsiębiorczości mieszkańców

Przedsięwzięcie: (1.1.6) Rozwój prowadzonych przez osoby do 34. roku życia działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju i/lub wykorzystujących lokalne zasoby.

Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa (ogółem) – 2 szt., w tym:

– działających w ramach branż wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru

– mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu

– min. 3 szt.

– ukierunkowanych na innowacje – min 1 szt.

– wykorzystujących lokalne zasoby.

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 28 666 € / 114 664 zł

Wysokość pomocy: na jedną operację nie może być niższa niż 50 000,00 zł i nie może przekroczyć 114 664,00 zł

Intensywność pomocy i forma wsparcia: do 60% kosztów kwalifikowalnych w formie refundacji.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem wskazanym w ogłoszeniu.
 3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 60% możliwych do uzyskania punktów.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji:

 1. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz  z załącznikami.
 2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o złożeniu tożsamej wersji papierowej z wersją elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy.

 

Dodatkowe informacje:

 1. Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się na stronie LGD Spisz – Podhale: www.spisz-podhale.comoraz w wersji papierowej w siedzibie LGD Spisz – Podhale: Nowy Targ ul. Bulwarowa 9.
 2. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia oraz LSR są udostępnione na stronie: LGD Spisz – Podhale: www.spisz-podhale.comoraz do wglądu w wersji papierowej w siedzibie LGD Spisz – Podhale: Nowy Targ ul. Bulwarowa 9.
 3. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9, w godzinach przyjęć stron (8:00 – 14:30) oraz pod numerem  tel. 664 758 092.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o naborze nr 5/2022 – otwórz.pdf

 

DOKUMENTY LGD SPISZ – PODHALE:

 1. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność LSR – otwórz.pdf
 2. Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium – otwórz.pdf
 3. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD – otwórz.pdf
 4. Karta zgodności z PROW Załącznik nr 2 do Wytycznych  7_1_2020 – otwórz.pdf

 

DOKUMENTY WYPEŁNIANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) – otwórz

1.1  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 4z  –otwórz

 1.    Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) – otwórz

2.2 Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z – otwórz

 1.    Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w 2021 r. (wersja 4z) –otwórz
 2. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz
 3. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz
 4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – otwórz.docx
 5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o złożeniu tożsamej wersji papierowej z wersją elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy – otwórz
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – otwórz.xls
 7. Regulamin doradztwa LGD – otwórz.pdf
 8. Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji –otwórz
 9. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika „Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji”- otwórz

 

 

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM:

 1. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)
 • Umowa o przyznaniu pomocy – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych – otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – otwórz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (wersja uaktualniona do umowy 8z) – otwórz
 1. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
 • Wniosek o płatność – wersja 4z otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania – wersja 4z – otwórz
 • Wniosek o płatność  – wersja 4z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania – wersja 4z – otwórz
 1. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)  – otwórz

AKTY PRAWNE:

Zapoznaj się z prawem i dokumentami – http://www.prow.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami