Małopolskie lokalne grupy działania otrzymały łącznie blisko 2,3 mln zł wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środki te stanowią tzw. wsparcie przygotowawcze – pozwolą grupom na opracowanie nowych lokalnych strategii rozwoju, które będą realizowane w perspektywie 2023-2027.

Umowy gwarantujące dofinansowanie dla 31 grup wręczyli uroczyście marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, radni województwa małopolskiego: Marta Mordarska, Danuta Kawa oraz Stanisław Bisztyga oraz dyrektorzy Departamentu Funduszy Europejskich UMWM Paweł Knapczyk i Roman Wcisło.

Każda z przekazanych umów opiewa na kwotę 74 tys. zł. Pozyskane środki posłużą poszczególnym LGD do opłacenia wydatków związanych z przygotowaniem nowych lokalnych strategii rozwoju (LSR). Chodzi tu o koszty przeprowadzenia badań statystycznych, konsultacji społecznych lub ewentualnych dodatkowych opracowań, potrzebnych do złożenia wniosku w naborze zaplanowanym na jesień tego roku. Co ważne, w trakcie przygotowania dokumentu LSR grupy będą musiały m.in. przeprowadzić spotkania z mieszkańcami w każdej z gmin, której ma dotyczyć dana strategia. Są także zobowiązane do prowadzenia strony internetowej zawierającej pełne informacje o procesie konsultacji i sporządzaniu strategii.

Środki na sfinansowanie umów na wsparcie przygotowawcze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z okresu przejściowego. Realizacja nowych Lokalnych Strategii Rozwoju, po raz pierwszy w Małopolsce, będzie finansowana z dwóch źródeł: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – ok. 74 mln euro (równowartość ok. 330 mln zł) oraz Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski – 60 mln euro (równowartość ok. 270 mln zł). Łącznie, na działania realizowane w ramach podejścia LEADER w Małopolsce w nowej perspektywie zostanie przeznaczone 134 mln euro (ponad 600 mln zł).

– To dzięki decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego lokalne społeczności zostaną zasilone tak znaczącymi środkami, które będą mogły zostać przeznaczone na projekty rozwojowe poszczególnych miejscowości, małych przedsiębiorców, gospodarstwa agroturystyczne, rozwój lokalnych organizacji typu KGW, OSP, kluby sportowe i inne – mówi marszałek Witold Kozłowski.

Warto podkreślić, że jest to druga największa pula środków w kraju przeznaczona na wielofunduszowy rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Jednocześnie, będzie to pierwszy raz, gdy w Małopolsce strategie LSR będą wielofunduszowe, finansowane zarówno z Programu na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, jak i z programu regionalnego.

Źródło: UMWM

Źródło: https://podhaleregion.pl/74-tysiace-dla-stowarzyszenia-lokalna-grupa-dzialania-spisz-podhale/