„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w menu_set_active_trail() (linia 2405 z /home/spiszpq/www/archiwum/includes/menu.inc).

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

czw., 07/08/2021 - 12:07
biuro

Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. kadr i projektów

w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale

Nowy Targ, 09.07.2021 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD Spisz-Podhale

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Specjalista ds. kadr i projektów

 

 1. Nazwa i adres LGD:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale

ul. Bulwarowa 9

34-400 Nowy Targ

 

 1. Określenie stanowiska:

Specjalista ds. kadr i projektów

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Bezpośredni przełożony: Kierownik biura

 

 1. Wymagania konieczne:

 

 1. Wykształcenie: wyższe
 2. Praktyka zawodowa:  doświadczenie w zakresie realizacji projektów  finansowanych  ze  środków UE lub 3 miesięczny staż pracy w LGD
 3. znajomość przepisów prawnych krajowych i unijnych oraz programów operacyjnych dotyczących w szczególności okresu programowania PROW 2014-2020,
 4. posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania,
 5. praktyczna umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office: Word, Excel, PowerPoint),
 6. bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i zaangażowanie,
 7. komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów,
 8. znajomość ustawy o stowarzyszeniach,
 9. znajomość procedur administracyjnych i przepisów kadrowych,
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 11. niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 12. umiejętność pracy w grupie.

 

 1. Wymagania pożądane:

 

 1. 3-letni staż pracy
 2. prawo jazdy kat. B
 3. doświadczenie zawodowe na stanowisku kadrowego,
 4. doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obsługą klienta,
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6. dyspozycyjność – gotowość do wyjazdów i pracy w weekendy,
 7. znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.

 

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. prowadzenia dokumentacji płacowo-kadrowej pracowników zatrudnionych w biurze w szczególności:
  1. -  sporządzanie List Płac pracowników,
  2. - prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniem  pracowników,
  3. - przygotowywanie umów i innych dokumentów z tytułu umów zleceń i umów  o dzieło
  4. -  naliczanie wynagrodzeń, składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy
  5. -  sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS, PIT,
  6. -  prowadzenie akt osobowych pracowników,
  7. -  przygotowanie zmian do wynagrodzeń pracowników,
  8. -  prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
  9. -  sporządzanie dowodów wypłat i wpłat,
  10. -  sporządzanie raportów kasowych,
  11. -  prowadzenie kasy gotówkowej,
  12. -  prowadzenie administracji kadrowej.
 2. opracowanie projektów zmian w statucie i regulaminach wewnętrznych Stowarzyszenia.
 3. prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
 4. organizacja szkoleń dla pracowników Biura i członków Rady,
 5. organizacja szkoleń dla beneficjentów LGD,
 6. prowadzenie strony www LGD,
 7. prowadzenia doradztwa obejmującego udzielanie informacji dotyczących przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność potencjalnym Wnioskodawcom w ramach ogłaszanych Konkursów,
 8. prowadzenia konsultacji na etapie realizacji projektów, w tym rozliczenia operacji.
 9. przygotowywanie raportów z udzielonego doradztwa na podstawie ankiet monitorujących i/lub notatek,
 10. przygotowywanie i składanie wniosków na koszty bieżące i aktywizację,
 11. prowadzenia projektów grantowych realizowanych  w ramach LSR,
 12. inne zadania zlecone przez Kierownika Biura.

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 2. oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 3. kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 4. życiorys i list motywacyjny,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 6. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

 

 1. Zakres odpowiedzialności:
 1. Kompleksową obsługę potencjalnych beneficjentów, przygotowywanie projektów, realizację i rozliczenie procesu dotyczącego projektów.
 2. Prawidłowe i terminowe załatwianie spraw wynikających z zakresu czynności i obowiązków.
 3. Prawidłowe stosowanie obowiązujących przepisów prawa przy załatwianiu powierzonych spraw.
 4. Bieżące zaznajamianie się z nowymi aktami prawnymi, zarządzeniami i instrukcjami dotyczącymi prowadzonych spraw.
 5. Sprawną obsługę zgłaszających się obywateli wraz z zapewnieniem poprawnej informacji,
 6. Przestrzeganie przepisów zawartych w Statucie oraz regulaminach Stowarzyszenia.
 7. Ochrona przetwarzanych danych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883 zpóź.zm.)

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiścielub pocztą za potwierdzeniem odbioru w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale, 34-400 Nowy Targ ul. Bulwarowa 9 w dniach: 09.07.2021 – 16.07.2021 w godz. 8.00-14.30. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do biura.

 

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. List motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135z pn. zm.)

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu wraz z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. Kadr i projektów” w terminie do 16 lipca 2021 r. do godz. 14:30.

 

Inna dodatkowe informacje: Zespół Kwalifikacyjny przeprowadzi nabórw dwóch turach:

 1. Pierwszy etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów i ustaleniu listy kandydatów dopuszczonych do etapu drugiego,
 2. Drugi etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów przeprowadzonej w formie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu pisemnego do etapu drugiego.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu pisemnego. Lista kandydatów zostanie umieszczona na stronie www.spisz.org oraz na tablicy ogłoszeń LGD w Nowym Targu. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w biurze LGD Spisz-Podhale zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Stowarzyszenie nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru.

 

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów poza ogłoszeniem naboru oraz dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania Spisz-Podhale

 Wiesław Parzygnat