Nabór 3/2022 – 1.2.7 ZACHOWANIE DZIEDZICTWA OBSZARU LGD

wpis w: NEWS | 0

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2022

Opublikowano:  04.01.2022 r.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale,

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

1.2.7 Zachowanie dziedzictwa obszaru LGD.

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Termin składania wniosków:

od  18.01.2022 r godzina 9.00. do 31.01.2022 r. do godziny 13:00

 

Forma i miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać wraz z załącznikami, w wersji papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową, bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9 w godzinach przyjęć stron (9:00 – 13:00).

 

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny: (1.) Spisz i Podhale – współpraca dla rozwoju

Cel szczegółowy: (1.2) Rozwój pasji mieszkańców i turystów

Przedsięwzięcie (1.2.7) Zachowanie dziedzictwa obszaru LGD

Wskaźnik produktu: Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

 

Intensywność pomocy i forma wsparcia: do 100% kosztów kwalifikowalnych w formie refundacji. JSFP – do 63,63% kosztów kwalifikowalnych w formie refundacji

Wysokość pomocy: 29 545 € / 118 180 zł.

Wysokość pomocy: 50 000,00 zł

 

Warunki udzielenia wsparcia:

1.     Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2.     Zgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem wskazanym w ogłoszeniu.

3.     Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

4.     Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

5.     Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 60% możliwych do uzyskania punktów.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji:

1.    WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz  z załącznikami.

2.    OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3.    OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o złożeniu tożsamej wersji papierowej z wersją elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy.

 

Dodatkowe informacje:

1.    Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się na stronie LGD Spisz – Podhale: www.spisz-podhale.com oraz w wersji papierowej w siedzibie LGD Spisz – Podhale: Nowy Targ ul. Bulwarowa 9.

2.    Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia oraz LSR są udostępnione na stronie: LGD Spisz – Podhale: www.spisz-podhale.com oraz do wglądu w wersji papierowej w siedzibie LGD Spisz – Podhale: Nowy Targ ul. Bulwarowa 9.

3.    Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9, w godzinach przyjęć stron (8:00 – 14:30) oraz pod numerem  tel. 664 758 092.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o naborze nr 3/2022otwórz.pdf

 

DOKUMENTY LGD SPISZ – PODHALE:

1.    Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność LSR – otwórz.pdf

2.    Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium – otwórz.pdf

3.    Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD – otwórz.pdf

4.    Karta zgodności z PROW Załącznik nr 2 do Wytycznych  7_1_2020 – otwórz.pdf

 

DOKUMENTY WYPEŁNIANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:

1.    Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) – otwórz

1.1  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 4z  –otwórz

2.    Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) – otwórz

2.2 Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z – otwórz

3.    Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w 2021 r. (wersja 4z) –otwórz

4.  Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz

5.  Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz

6.  OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – otwórz.docx

7.  OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o złożeniu tożsamej wersji papierowej z wersją elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy – otwórz

8.  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – otwórz.xls

9.  Regulamin doradztwa LGD – otwórz.pdf

10.  Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji –otwórz

11.  Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika „Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji”- otwórz

 

 

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM:

 1. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)
 • Umowa o przyznaniu pomocy –otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnychotwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) otwórz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (wersja uaktualniona do umowy 8z) – otwórz

2. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność – wersja 4z otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania – wersja 4z – otwórz
 • Wniosek o płatność  – wersja 4z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania – wersja 4z – otwórz

3.  Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)  – otwórz

AKTY PRAWNE:

Zapoznaj się z prawem i dokumentami – http://www.prow.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami